Evenimente

  ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL – 2022 Inapoi  
28-01-2022 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară,  în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:

a) capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societății/asociației agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosință

 b) terenurile pe care le dețin în proprietate sau în folosință pe categorii de folosință și pe destinație a terenului, intravilan/extravilan, suprafețe cultivate cu principalele culturi și numărul de pomi, pe specii;

 c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluția anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum și alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;

d) clădirile existente la începutul anului pe raza localității;

e) mijloacele de transport cu tracțiune animală;

 f) mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, mașinile și utilajele pentru agricultură și silvicultură;

g) orice alte echipamente, utilaje și instalații/agregate pentru agricultură și silvicultură;

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ - teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.

           Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligația să trimită declarația prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declarații prin procură.

            În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declarația în condițiile prevăzute mai sus.

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării - cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări - ieșiri;

b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute mai sus, dar în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

 În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

Având în vedere prevederile Ordinului 28/2008

și a Normelor tehnice de completare a REGISTRULUI AGRICOL,

vă solicităm să vă prezentați la SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI STĂUCENI, Compartimentul Agricol – în vederea depunerii DECLARAȚIEI.

PENTRU NELĂMURIRI ȘI CLARIFICĂRI, PUTEȚI SUNA LA REGISTRUL AGRICOL STĂUCENI

LA NR. DE TELEFON  0731.357.647

DE LUNI PÂNĂ VINERI, DOAR ÎN INTERVALUL ORAR 08.00 – 14.00